Fotky zo 4 treningového dňa kempu KST RAKSIT v Radave